logo tobb logo tobbetu

T20 İtalya Dönem Başkanlığı Politika Notları Yayımlandı TEPAV’dan Sait Akman ve Bozkurt Aran’ın da yer aldığı ticaret politikası önerileri T20 kapsamında tamamlandı.
Haber resmi
20/09/2021 - Viewed 2333 times

 

 

G20 dönem başkanı İtalya tarafından, G20 ülkelerinin yöneticilerine yönelik ve küresel konularda politika önerileri sağlaması amacıyla hazırlanan Politika Notları (Policy Briefs) T20 (Think20) Sekretaryası tarafından yayımlandı.

Sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, sürdürülebilir enerji, uluslararası göç, altyapı yatırımları, uluslararası finans sistemi, küresel sağlık ve COVID-19, dijital dönüşüm, küresel ticaret ve yatırımlar gibi alanlara ilişkin oluşturulan çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, G20 ülkelerinin politika yapıcılarına küresel konularda araştırmalara dayalı tavsiyelerde bulunmasını amaçlamaktadır.

Söz konusu raporların hazırlanmasında daha önceki yıllarda da görev alan TEPAV, bu yıl da ticaret ve yatırım konularında iki ayrı çalışmanın hazırlanıp sunulmasında katkı sağlamıştır.

Bu raporlardan ilki, TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi (MUTS) Direktörü Bozkurt Aran ve G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Sait Akman’ın da katkılarıyla yedi farklı ülkeden dokuz uzman tarafından ortak olarak yazılan Confronting Deglobalization in the Multilateral Trading System başlıklı Politika Notu, küreselleşmenin geriye çekildiği dönemlerdeki gelişmelerin çok taraflı ticaret sistemine etkileri ve ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik bir analiz ve politika önerilerini içermektedir.

Bu çalışma küresel ticaretin siyasi etkilere daha fazla maruz kaldığı günümüzde Dünya Ticaret Örgütü - DTÖ’nün temel rolüne dikkat çekmektedir. Anlaşmazlıkların Halli konusundaki açmaz ve özellikle G20 ülkelerinin ulusal güvenlik amacıyla uygulamaya başladıkları ticaret önlemlerinin etkilerini ele alan çalışma, küresel ticaret bakımından giderek önem kazanan dijital ticaret, devlet yardımları, devlet eliyle ticaret, hizmet ticareti düzenlemeleri, yatırımların kolaylaştırılması ve iklim değişikliği-ticaret ilişkisi gibi alanlarda mega ve bölgesel ticaret anlaşmaları kapsamında getirilen kurallardan -çok taraflı sistem bağlamında- nasıl yararlanılabileceği üzerine örnekler sunmaktadır. Ayrıca, DTÖ Sekreteryası’nın özellikle DTÖ’de şeffaflığın sağlanmasındaki rolünün artırılmasına yönelik öneriler de getirmektedir.

İngilizce olarak yayımlanan politika notuna erişmek için tıklayınız.

Bu kapsamda hazırlanan ve Sait Akman’ın da yer aldığı Boosting G20 Cooperation for WTO Reform: Leveraging the Full Potential of Plurilateral Initiatives başlıklı diğer çalışma ise özellikle son yıllarda DTÖ müzakerelerindeki tıkanıklığı aşmaya yönelik başlatılan “çoklu ticaret görüşmelerinin” (Plurilateral) geleceğine yönelik önerilerden oluşmaktadır. Bilindiği üzere, çok taraflı ticaret sistemi ve DTÖ’nün yeniden canlandırılması için ve tıkanan müzakere yöntemlerine katkı amacıyla başlatılan “çoklu (plurilateral) girişimlerin” önemi artmaktadır. Tüm DTÖ üyesi ülkelerin yerine sadece ilgili alanda istekli ülkeler tarafından başlatılan ve sadece kendilerini bağlayan bu anlaşmalar, katılmayan ülkeleri sonuçları ve kuralları itibarıyla bağlamamaktadır. Buna karşın bu yöntemin DTÖ’nün herkesin katılımı ve konsensüs ile sağlanan çok taraflı müzakere yöntemine halel getirebileceği endişeleri de özellikle bazı gelişme yolunda ülkelerde artmaktadır.

Söz konusu çalışma, çoklu müzakerelerin genellikle gelişmiş ekonomiler tarafından tercih edildiği tespitini yaparken, gelişme yolundaki ülkelerin katılımının teşvik edilmesi gerektiği üzerinde de durmaktadır. Bu müzakerelerin nasıl daha katılımcı ve şeffaf bir ortamda yapılabileceği, katılım sağlamayan ülkelere olumsuz etkilerinin olmaması, hukuki altyapısının daha net sağlanması, bu girişimlere yönelik etki değerlendirmesinin yapılması ve G20 ülkelerinin bunlara ilişkin bir çalışma grubu oluşturması yönünde bir dizi öneriler getirmektedir.

İngilizce olarak yayımlanan politika notuna erişmek için tıklayınız.

 

T20 kapsamında yayımlanan tüm Politika Notlarına erişmek için tıklayınız.

Tags:

Yazdır

« All News