logo tobb logo tobbetu

Türkiye 2050 İklim Politikası Diyaloğu Projesi

 

1 Nisan 2019 – 30 Haziran 2020

“Türkiye 2050 Hesaplayıcısı: İklim Politikası Diyaloğunun Desteklenmesi” proejsi Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Hibe Programı çerçevesinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Güneydoğu Avrupa İklim Değişikliği Ağı (SEE Change Network) ve Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN-Europe) ortaklığında sürdürülmektedir.

Türkiye 2050 İklim Politikası Diyaloğu Projesi’nin ana amacı, Türkiye’de iklim ve enerji politikaları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin (STÖ) politika yapım ve karar alma süreçlerine katılım ve katkılarını, AB ve Balkanlarda hali hazırda bu alanda çalışan STÖ’ler ile kurulacak ilişkiler ve bilgi/deneyim paylaşımı yoluyla artırmaktır.

Proje, Türkiye, AB ve Batı Balkanlar’daki STÖ’leri bir araya getirerek, AB iklim ve enerji politika hedef, süreç ve etkileri konusunda bilgi ve deneyim paylaşımını hedeflemektedir. Ayrıca, proje yoluyla, bir “katılımcı senaryo tasarımı” aracı olan 2050 Karbon Hesaplayıcısı aracılığı ile kurulacak diyalog mekanizması yoluyla, Paris Anlaşması ve AB hedeflerinin uygulaması konusunda atılabilecek adımlar konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artırılması da amaçlanmaktadır.

Proje yerel, ulusal ve AB düzeyinde düzenlenecek paydaş toplantıları, diyalog faaliyetleri ve uzman görüşmeleri aracılığıyla, Türkiye’de iklim ve enerji alanındaki mevcut yasal çerçevesini, ilgili verilerin mevcudiyetini ve ulaşılabilirliğini değerlendirecektir. Yerelde düzenlenecek diyalog toplantıları yoluyla Türkiye’nin muhtemel 2050 patikalarının çevresel ve sosyo-ekonomik açıdan sonuçları konusunda paydaşlarla görüş alış-verişi yapılacaktır. Gerçekleştirilecek olan AB çalışma ziyareti de AB’nin iklim-çevre-enerji politikalarının nasıl uygulandığı ve tüm paydaşlar (kamu, özel sektör ve sivil toplum) üzerinde ne gibi etkileri olduğuna ilişkin bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını hedeflemektedir.

Bu proje, SEECN, CAN-E ve diğer 12 ortağın Batı Balkanlar’da gerçekleştirdiği Güney Doğu Avrupa 2050 Hesaplayıcısı çalışmasına dayanmaktadır. Söz konusu çalışma, AB’ye katılım ve katılım-öncesi süreçteki Güney Doğu Avrupa ülkelerinin AB politika hedeflerine ulaşmasında izlenebilecek muhtemel patikalar çerçevesinde şeffaf ve güvenilir bir diyalog mekanizmasının kurulmasını sağlamıştır. Enerji, iklim ve çevre politikaları arasındaki tamamlayıcılık göz önünde bulundurularak, HORIZON 2020 çerçevesinde, Avrupa enerji ve emisyon politikasının bilimsel temellere dayalı tasarımı ve sosyal, çevresel ve arazi kullanımı etkilerinin hesaplanabilmesi için yenilikçi iklim, enerji ve kaynak modelleme çözümleri (EUCalc) desteklenmektedir. EUCalc Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve SEECN de içinde bulunduğu sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Bu süreçten edinilen bilgi ve deneyimin, Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun desteklenmesinde sağlayacağı katkının yanında, gelecekte kurulacak muhtemel bir Türkiye 2050 Hesaplayıcısı’nın da temellerini oluşturması beklenmektedir.

 

Proje Hakkında:

Resmi isim: Türkiye 2050 Hesaplayıcısı: İklim Politikası Diyaloğunu AB Düşük Karbon Patikası Aracı Yoluyla Desteklemek

Kısa adı: Türkiye 2050 İklim Politikası Diyaloğu

Ortaklar: TEPAV, SEE Change Net, CAN-E

Kontrat makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Kaynak: Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Hibe Programı

EuropeAid/139354/ID/ACT/TR

(Kontrat no. TR2015.DG.01.A5-02_147)

Toplam AB katkısı: 198.693,00 EUR

Süre: 15 ay

Başlangıç tarihi: 1 Nisan 2019