4.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

19-20 Kasım 2009, Ankara4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kitabı Yayınlandı!TEPAV tarafından 2006 yılından bu yana her yıl düzenlenen Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumları, bölgesel kalkınma alanında önde gelen tartışma platformlarından biri olmayı sürdürüyor. 27-28 Ocak 2011 tarihlerinde "Sanayi Politikasının Yönetişimi" teması ile beşincisi düzenlenecek olan sempozyumlar önceki yıllarda Kalkınma Ajansları, Çok Düzlemli Yönetişim, Planlamadan Uygulamaya ve Sosyal Politikanın Yönetişimi gibi temalarla bölgesel kalkınma ve yönetişim alanının farklı boyutlarını tartışmaya açmıştır. Sempozyumların ardından bu alanda sıkça referans olarak gösterilen bildiri kitapları basılmaktadır. Bu kapsamda TEPAV, "Sosyal Politikanın Yönetişimi" temalı sonuncu sempozyumun kitabını da yayına hazırlamıştır.4.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu
"Sosyal Politikanın Yönetişimi"
TEPAV
2010

 


4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Düzenlendi4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu TEPAV ve ODTÜ Sosyal Politika Programı işbirliği ile 19-20 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Sosyal Kalkınmanın Yönetişimi teması ile düzenlenen sempozyum akademisyen ve uygulayıcıları bir araya getirerek konunun çeşitli boyutları ile ele alınmasını sağladı.

Sosyal Kalkınmanın Yönetişimi temasının kuramsal, uygulamaya ve politika geliştirmeye dönük boyutunun ele alındığı sempozyum, açılış konuşmalarını takip eden ve iki güne yayılan beş oturum, tartışmalar ve genel değerlendirme panelinden oluşmuştur.

Açılış konuşmalarında ilk olarak TEPAV Direktörü Güven Sak, sosyal politikaların kriz ile birlikte artan önemini ve kamu yönetimindeki reform ihtiyacını öne çıkaran bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış oturumunun ikinci konuşmacısı olan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Dünya Kalkınma Raporuna atıfta bulunarak sosyal politikaların özellikle geri kalmış bölgelerdeki yoksulluğu gidermede ve dengeli büyümeyi sağlamadaki önemine vurgu yaptı. Ardından Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz bir taraftan bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, diğer bir taraftan ise bölgesel rekabet edebilirlik kavramlarının gündemde olduğu bu son dönemde bölgesel ve yerel düzeyde koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının önemini ön plana çıkardı.

Açılış konuşmalarının ardından ana konuşmacı Peter Utting, sosyal politikanın ekonomi politikalarının bir aracı olarak değil de dönüştürücü bir politika alanı olarak geliştirilmesinin önündeki engelleri dile getiren bir sunum yaptı.

İlk oturumda İlhan Tekeli, sosyal sermaye kavramının yeniden tanımlanmasının bölgesel kalkınma alanına getireceği yeni açılımlar üzerine kuramsal bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Marnia Lazreg, ekonomik kalkınma ve sosyal politika alanları arası ilişkileri ve sosyal politikanın bir siyasi kontrol aracı olarak nasıl kullanılabileceğini dinleyicilerle paylaştı. Bu oturumun son konuşmacısı Mark Ronald Thomas ise Türkiye'deki eşitsizlik meselesinin detayları ile ilgili Dünya Bankası analizlerini sundu.

Sosyal politika alanındaki kurumsal yapıların ve yönetim süreçlerinin tartışmaya açıldığı ikinci oturumda Ulrika Richardson Golinski uluslararası deneyimler ışığında sosyal politika alanında ne gibi kurumsal yapılara ve yönetim süreçlerine gereksinim duyulduğuna, Sibel Kalaycıoğlu GAP projesinden edinilen deneyimler ışığında sosyal kalkınmada kurumların rolüne, Ergüder Can İzmir Kalkınma Ajansı'nın deneyiminden yola çıkarak kalkınma ajanslarının sosyal kalkınmadaki rolüne ve son olarak İlyas Çelikoğlu ise SODES uygulamasına ilişkin sunumlar yaptılar.

İlk günün son oturumunda ise sivil toplum örgütlerinin sosyal kalkınmadaki rolüne ilişkin sunumlar izleyicilere sunuldu. İlk olarak Şerif Camcı Diyarbakır'da ihtiyaç analizine dayalı sosyal hizmet sunumu geliştirme adına yaşanan gelişmeleri aktardı. Ardından Nevin Şenol kadın örgütlerinin yerelde politika oluşturma kapasitesine katkılarını ve kamu-sivil toplum işbirliklerine ilişkin bir sunum yaptı. Son olarak Nurcan Baysal sosyal kalkınmada sivil toplum örgütlerinin kısıtlarını ortaya koyan bir konuşma gerçekleştirdi.

İkinci gün Politika Geliştirme ve Uygulama Araçları başlıklı oturum ile başladı. İlk konuşmacı olan Seyhan Aydınlıgil insani kalkınma yaklaşımının kalkınma politikası üzerinde ne gibi bir değişiklik yaratabileceği üzerinde durdu. Ardından Gerbrand van Bork Hollanda deneyiminden yola çıkarak sosyal etki değerlendirmelerinin kullanım alanlarını dinleyicilere aktardı. Hasan Canpolat sosyal hizmet sunumu alanında yerel düzeyde yaşanan koordinasyon sorunlarını ve çözüm önerilerini izleyicilere sundu. Son olarak Aziz Yıldırım, ortak veri tabanı oluşturmanın ve kurumlar arası iletişimin önemine vurgu yaptı.

Koordinasyon mekanizmaları oturumunda ilk konuşmacı olan Emre Koyuncu politika oluşturma alanında yerel düzeyde yaşanan koordinasyon sorunlarına, Ülker Şener kadın politikası alanının yerelden merkeze kadar tüm boyutlarına ve yaşanan koordinasyon sorunlarına, Selçuk Sertesen ise uluslar arası örnekler ışığında yerel ve merkez arası önceliklerin nasıl uyumlaştırılabileceğine ilişkin sunumlar gerçekleştirdiler.

Genel değerlendirme panelinde ise Ahmet Yaman ve Yılmaz Tuna Devlet Planlama Teşkilatı'nın bölgesel kalkınma ve sosyal politika alanına yaklaşımı ve son dönemdeki çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaptılar.