logo tobb logo tobbetu

Maliye ve Para Politikası Araştırmaları Merkezi (TEPAV MAPP)

Küresel ekonomik krizin etkileri henüz sona ermeden ortaya çıkan pandemi nedeniyle ekonomilerin daralması karşısında ülkeler maliye ve para politikası araçlarını kullanarak öncelikle bu daralmanın sınırlanmasını ve sonrasında da büyümenin sağlanmasını amaçlamıştır. Ülkemizde ise azalan vergi gelirleri ve artan kamu harcamaları nedeniyle devletin mali alanı daralırken, kredi genişlemesi ve düşük faizler enflasyon ve kur üzerinde baskı yaratmıştır.  Bu bağlamda hedeflenen seviyenin üzerinde seyreden enflasyonun düşürülmesi, sürdürülebilir bir büyüme patikasına ulaşılması ve finansal istikrarın sağlanması ihtiyacı maliye ve para politikasının önemini daha da artırmaktadır.

TEPAV ekonomik istikrarın ve kalkınmanın sağlanmasına, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına, ekonomik ve mali risklerin değerlendirilmesine yönelik bağımsız çalışmalarda bulunmak amacıyla Maliye ve Para Politikası Araştırmaları Merkezini (MAPP) kurmuştur. Merkezin maliye ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına ve buna ilişkin olarak kamuoyunun aydınlatılmasına katkıda bulunması öngörülmektedir.

Maliye ve Para Politikası Araştırmaları Merkezinin temel çalışma konu ve alanları:

 

 • Devletin mali faaliyetlerinin kapsamı ve kamusal hizmet ve mallar
 • Bütçe politikası, süreç ve uygulamaları, kaynak tahsisi
 • Vergiler ve vergi dışı gelirler
 • Kamu harcamaları ve sübvansiyonlar
 • Kamu borçları ve garantiler
 • Hazine Nakit idaresi
 • Fiyat istikrarı ve faiz politikası
 • Finansal piyasalar ve enstrümanlar
 • Ödemeler dengesi
 • Maliye ve para politikası koordinasyonu
 • Makro ve mikro ihtiyati politikalar
 • Hükümetler arası ilişkiler ve yerel yönetimlerin mali yönetimi
 • Kamu işletmeleri