logo tobb logo tobbetu

Kıbrıs Çalışmaları

 

Kıbrıs Sorunu, Ada'da yaşanan Annan Planı'nın referandumu süreci, Yeşilhat Tüzüğü'nün uygulamaya konulması ve Türkiye'nin AB ile resmen müzakerelere başlaması ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda Kıbrıs Sorununa yeni parametreler kazandırmış ve yeni politika ihtiyaçları doğurmuştur. Kıbrıs Sorunu müzakere çerçeve belgesi ile Türkiye'nin AB müzakere süreci ile ilişkilendirilmiştir, dolayısıyla müzakereler boyunca Türkiye'nin önüne en fazla getirilecek konulardan biri olmaya devam edecektir. Özellikle, 1963 Ankara Antlaşması'nı on yeni AB üye ülkesini kapsayacak şekilde genişleten Ek Protokolünün, (G.) Kıbrıs'a uygulanması noktasında ortaya hukuki ve siyasi sorunların çıkması kuvvetle muhtemeldir.

TEPAV'ın bu alandaki çalışmalarının temel amacı; özellikle Annan Planı'nı referandum ile kabul ederek Kıbrıs Rumları ile beraber yaşama iradelerini ortaya koyan Kıbrıs Türklerinin uluslar arası camiada halen Ada'daki ayrılıkçı toplum olarak nitelenmesine bir son vererek kendilerine uygulanan ekonomik ambargo ve izolasyonların hukuki ve siyasi zeminin yeniden gözden geçirilmesini sağlamaktır. Bu noktadan hareketle, TEPAV, Kıbrıs projesi dahilinde çok boyutlu çalışmalar yapmaktadır:

Loizidou Davası, insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak açılan davalar sonucu elde edilecek hukuki kazanımların Kıbrıs Sorunu'nun en önemli faktörlerinden biri olduğunu teyit etmiştir. Maalesef, Kıbrıs Türkleri bireysel hak arama davalarına konu olabilecek (G.) Kıbrıs ihlallerini yeterince gündeme getirememiş ve AİHM nezdinde gerekli girişimleri yapamamıştır. Bu eksikliği gidermek amacıyla TEPAV, Kıbrıs Türkleri'nin İnsan Hakları Alanında Bireysel Hak Arama Girişimleri Projesi'ni başlatmış ve somut ilerlemeler kaydetmiştir.

TEPAV, Dış Politika Etütleri, ayrıca, KKTC'ye yönelik uygulanan ekonomik ambargo ve izolasyonların hukuki alt yapılarını inceleyen akademik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların amacı Kıbrıs Rumları ile ortak yaşama iradelerini gösterek Ada'da çözümü destekleyen taraf olan Kıbrıs Türkleri'nin halen ekonomik ambargo ve izolasyonlara maruz bırakılmasının haksız bir uyulama olduğuna dair özellikle Avrupa kamuoylarında farkındalık yaratmaktır.

TEPAV, (G.) Kıbrıs ulaşım araçlarına Türk havaalanı ve limanlarının açılmasının hukuki boyutunu kapsamlı olarak inceleyen teknik çalışmalar da yapmaktır.