logo tobb logo tobbetu

Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk İlkeleri Bağlamında Sayıştayın Büyükşehir Belediyeleri Üzerindeki Performans Denetimi

 

 

Başlık                  : Verimlilik, Etkinlik Ve Tutumluluk İlkeleri Bağlamında Sayıştayın Büyükşehir Belediyeleri Üzerindeki Performans Denetimi

Sayı                     : WP202002

Yazar(lar)           : Asmin Kavas Bilgiç

Dil                        : Türkçe

Tarih                   : Aralık 2020

Özet                    : Performans esaslı bütçelemeye dayanan yeni mali yönetim anlayışında Sayıştayın başta belediyeler olmak üzere tüm kamu idarelerinin mali alandaki denetimlerinde görev alanı, 2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında genişletilmiştir. Bu Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından Sayıştay, idareler tarafından hazırlanan politika belgelerinin değerlendirilmesi görevini içeren kurumsal performans denetimine başlamıştır. Kurumsal performans denetimi dikkate alınarak geliştirilen bu çalışmanın temel amacı Sayıştayın performans denetimlerinin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri bağlamında tartışmak ve büyükşehir belediyeleri için bu denetimlerin önemini göstermektir. Çalışma kapsamında 2014 yılı itibariyle Sayıştay tarafından gerçekleştirilen kurumsal performans denetiminin kavramsal analizi, Türkiye’ye bu uygulamanın nasıl yansıdığı tartışılmıştır. Çalışmada içerik analizi yöntemine başvurularak, Sayıştay tarafından 30 büyükşehir belediyeleri özelinde 2019 yılında hazırlanan performans denetim raporlarındaki denetim bulguları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin performans denetimini tam olarak özümseyemedikleri, tespit edilen bulgular üzerinden tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Performans, Denetim, Büyükşehir Belediyeleri, Sayıştay

JEL Sınıflaması  : H72, H76, H83Çalışmaya erişmek için tıklayınız.