logo tobb logo tobbetu

 

Barika-i hakikat müsademe-i efkardan çıkar (*)

 

TEPAV Nedir?

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) veriye dayalı politika analizi yapmak ve politika tasarım sürecine katkı sağlamak üzere bir grup iş insanı, bürokrat ve akademisyen tarafından kuruldu. TEPAV’da Türkiye’deki fikir tartışmalarının veri içeriğini artıracak çalışmalar yapmak için Aralık 2004’te faaliyetlerimize başladık. Politika önerileri geliştirmenin yanı sıra, ilgili alanlarda somut projeler geliştirerek, üzerinde çalıştığımız fikirlerin hayata aktarılmasına da katkı sağlıyoruz.

Çalışmalarımızı objektif yaklaşımdan ayrılmadan, akademik etik ve kaliteden ödün vermeden sürdürmeye özen gösteriyoruz. Bugüne kadar, “vakıa ile kavga edilmez” şiarı ile çalıştık. Malumata dayalı olarak analizler üretmeye ağırlık verdik. Bütün tartışmalara teknik bir çerçeve sunmaya gayret gösterdik. TEPAV’ı ülkemizde sayıları giderek artan başka düşünce kuruluşlarından ayıran en önemli özelliğin, sürekli çalışan bir ekibe sahip olması ve program bazında kapasite inşa etmeye önem vermesi olduğunu düşünüyoruz.

2012 yılında yürüttüğümüz Anayasa Platformu çalışmaları ile 2014 yılında İngiliz Spectator dergisinin düzenlediği düşünce kuruluşları Oscar’ında Avrupa’nın ilk üç düşünce kuruluşu arasına girdik. 2015 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nin düzenlediği dünya düşünce kuruluşları listesinde dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren dünya düşünce kuruluşları listesinde ilk 40 içinde yer aldık.

2015 yılında Türkiye G20 dönem başkanlığını yürütürken, düşünce kuruluşları ile ilgili T20 alt grubunun liderliğini TEPAV üstlendi. Ayrıca iş dünyasına yönelik faaliyet gösteren B20 alt grubuna da içerik desteği verdik. Bu çerçevede, Türkiye’nin başarılı G20 dönem başkanlığına katkı sağladık. Türkiye dönem başkanlığının kapsayıcılık hedefi doğrultusunda, hem G20 üyesi ülkelerde hem de G20 üyesi olmayan ülkelerde, on iki T20 toplantısı düzenleyerek T20 tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Şu anda zaten 60 ülkede proje yürütmüş bir düşünce kuruluşu olarak geniş bir bölgesel networke sahibiz. Türkiye’de ise, 63 ilde farklı paydaşlarla birlikte projeler yürüttük.

 

TEPAV Nasıl Çalışır?

TEPAV, 18 yılda inşa ettiğimiz kapasiteye dayalı dört dikey ana program,  altı yatay merkez ve enstitüden oluşan matris tipi bir örgütlenme yapısına sahiptir. Programlarımız, TEPAV’ın uzmanlaştığı ve odaklandığı alanları içeriyor. Merkezlerimiz ise, uzmanlaştıkları yatay konularda çalışmalar yürütmenin yanı sıra, programlara analitik destek sağlıyorlar.

Programlarımız:

1) Makro Ekonomi Çalışmaları Programı

Türkiye ekonomisinin istikrar içinde büyümeye devam etmesi için alınması  gereken tedbirler ve yapılması gereken reformlar, Makro Ekonomi Çalışmaları Programı’nın temelini oluşturuyor. Yapılacak orta-uzun vadeli projeksiyonlarla, Türkiye ve dünya ekonomilerindeki gelişmeleri yakından takip etmek, politika analizlerine veri temelli altyapı hazırlığı yapmak, politika notları aracılığıyla gelişmelere hızlı tepki verebilmek için çalışıyoruz Ayrıca, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma gibi mega trendlerin makro ekonomik etkilerinin değerlendiren çalışmalar yürütüyoruz.

2) İnovasyon Çalışmaları Programı

Dünya ekonomilerini hızla değiştiren teknolojik dönüşümün takip edilmesi ve etkilerinin analiz edilmesi, günümüzde kalkınma ve sanayi politikası çalışmalarının temelini oluşturuyor. Bu çerçevede, İnovasyon Çalışmaları Programı’nda teknoloji transferi ve difüzyonunu odak alarak, inovasyon ekosisteminin farklı bileşenlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu ekosistemin teşvik, eğitim, ilgili yasal düzenlemeler gibi farklı bileşenleri ve kamu, araştırma kurumları, şirketler gibi farklı aktörleri çalışma alanlarımıza giriyor. Bu çerçevede, gerek dünya gündemini takip ederek küresel analiz ve politika geliştirme çalışmaları yürütüyoruz, gerekse bölge ülkeleri ve Türkiye’deki dönüşüm sürecine hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve projeler ile katkı veriyoruz.

3) Şehir Çalışmaları Programı

Dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşıyor. Ülkeler arasındaki iktisadi rekabette şehirler giderek daha fazla rol oynuyor. Şehirler Programı’nda yaşam kalitesi yüksek, rekabetçi ve sürdürülebilir şehirlere dönüşüme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Program kapsamında merkez ve yerel arasındaki yetki paylaşımının rasyonelleştirilmesi, şehir yönetiminin kalitesinin artırılması ve şehirlerin gelişiminde yeni sanayi politikası araçlarının kullanımına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca, iktisadi büyüme süreci ile mekan yönetimi arasındaki ilişkiyi analiz ediyoruz.

4) Bölge Çalışmaları Programı

20. yüzyıl Doğu Asya ülkelerinin ciddi yapısal dönüşümler geçirerek küresel düzene intibak ettiği bir dönem oldu. 21. Yüzyıl ise   Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın küresel entegrasyonunu takip edeceğimiz bir dönem olacak. Bölge Çalışmaları Programı’nda çevre coğrafyasındaki ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel süreçleri takip etmeyi ve anlamlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin kendisini ve kendi bölgesini etkileme potansiyeline sahip küresel eğilimleri daha yakından takip eden çalışmalar yürütüyoruz.

 

Merkezlerimiz:

1) Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi

Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi’nde AB ve Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, müzakere ve katılım süreci konularında bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor ve değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca müzakere süreci ve uyum çalışmalarını da düzenli olarak takip ediyoruz, bu konuda yetkili makamlar tarafından yürütülen çalışmalara da katkı sağlıyoruz.

2) Yönetişim Çalışmaları Merkezi

Yönetişim Çalışmaları Merkezi’nde kalkınmanın sürdürülebilir olması için merkezi ve yerel idarelerin kapasitelerinin geliştirilmesine, iyi yönetişimin kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızda özellikle “kamu yönetiminde idari ekinlik”, “yolsuzlukla mücadele”, “katılım” gibi alanlara odaklanıyoruz ve bahse geçen konularda sempozyumlar, projeler ve analitik çalışmalar sürdürüyoruz.

3) Etki Analizi Merkezi

Etki Analizi Merkezi’nde araştırma yöntemlerine yönelik güncel akademik gelişmelerin araştırma sorularının çözümünde uygulanabilirliğini sağlamayı ve destek vermeyi amaçlıyoruz. Bu amaca yönelik olarak, özellikle uygulamalı ekonometri ve davranışsal iktisat alanlarındaki güncel gelişmeleri takip ediyoruz, farklı konularda etki analizi çalışmaları yürütüyoruz.

4) Ticaret Çalışmaları Merkezi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) esas olmak üzere küresel anlamda “kurallı ticarete” ilişkin gelişmeleri izlemek üzere Türkiye’de kurulan ilk merkez olan Ticaret Çalışmaları Merkezi’nde bu konuda uluslararası düşünce kuruluşları, merkezleri ve akademik kurumlar ile işbirliği halinde ortak yayınlar ve etkinlikler yapıyoruz.  Küresel ticaretin farklılaşan yapısına,  DTÖ’deki müzakerelere ve “oyun değiştirici” nitelikteki (TTIP, TPP) bölgesel anlaşmalara yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Gümrük Birliği’ni de bu açıdan inceliyoruz ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesine yönelik çalışmalara da katılıyoruz.

5) Hukuk Çalışmaları Merkezi

Hukuk Çalışmaları Merkezi’nde Türkiye’nin iyi işleyen bir hukuk sistemine sahip olması için gereken reform haritasını çıkartmak için çalışıyoruz. Mevcut hukuk sisteminden kaynaklanan sorunları kavramak ve bu sorunlara uygulanabilir çözüm önerileri getirmek için projeler tasarlayıp, uyguluyoruz.

6) G20 Çalışmaları Merkezi

Türkiye’nin 2015 yılında G20 dönem başkanlığı öncesinde G20 konularında uzmanlaşmış bir araştırma merkezinin eksikliğini gidermek amacıyla kurulan TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi’nde G20 bünyesindeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Merkezimizde G20 konularında araştırmalar yapıyoruz, uluslararası işbirliği yoluyla etkinlikler düzenliyoruz ve G20 konularındaki gelişmelere yönelik farkındalığı artırmak için çalışıyoruz.

7) Maliye ve Para Politikası Araştırmaları Merkezi (TEPAV MAPP)

Ekonomik istikrarın ve kalkınmanın sağlanmasına, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına, ekonomik ve mali risklerin değerlendirilmesine yönelik bağımsız çalışmalarda bulunmak amacıyla TEPAV Maliye ve Para Politikası Araştırmaları Merkezi (MAPP) kurulmuştur. Merkezin maliye ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına ve buna ilişkin olarak kamuoyunun aydınlatılmasına katkıda bulunması öngörülmektedir.

8) Ekonomiyi İzleme Merkezi (TEPAV EIM)

Başta reel sektör olmak üzere, sektörel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin yakından takibine yönelik anket çalışmaları yürütmesi ve mikro veri tabanlarını geliştirmesi, pandemi ve politika etkilerinin izlenmesine yönelik çeşitli öncü (leading) ve güncel (coincident) göstergeler üretmesi, kamu ve özel sektör iş birlikleri kurarak yeni veri kaynaklarına dayalı bilgiler derlemesi, alternatif göstergeler ve endeksler üreterek kamuoyu ile paylaşması amacıyla TEPAV Ekonomiyi İzleme Merkezi (EIM) kurulmuştur.

Enstitümüz:

Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (TEPAV OAS)

Ortadoğu ve Orta Asya konusunda uluslararası ilişkiler, ekonomi, sosyoloji, güvenlik, terör, radikalleşme ve din gibi konularda araştırma yapmak, çalıştay ve konferanslar düzenlemek, bölgesel işbirliğini artıracak akademik faaliyetler yürütmek olacaktır. TEPAV OAS, Orta Asya ve Ortadoğu konusunda saha araştırmaları ile Türkiye’nin bölgesel politikalarına, bölgesel güvenliğin ve işbirliğinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

(*) Hakikatin aydınlığı fikirlerin çatışmasından doğar, Namık Kemal.